RIVM
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
2016-03-16 Sinds 3 maart 2016 staat de ammoniakmeting op station Wieringerwerf (station 538) uit. In het voorjaar en najaar schijnt de zon bij opkomst recht in het instrument. Dit leidt tot schade, daarom is het instrument uitgezet en afgedekt.
Eind maart is de zon zover opgeschoven dat er geen gevaar meer is en kunnen de metingen hervat worden.
2016-01-25 Per 1 januari 2016 is een nieuwe meetmethode voor ammoniak in gebruik genomen, de miniDOAS. Deze optische meettechniek vervangt de nat-chemische methode die sinds 1993 werd toegepast in het LML. De metingen blijven plaatsvinden op dezelfde zes stations. Meer gegevens vindt u in deze publicatie
2015-09-10 Het LML is uitgebreid met automatische roetmetingen. Vanaf augustus toont de website actuele uurwaarden roet van 13 LML locaties. Deze metingen dragen bij aan het Nederlandse roetmeetnet dat met 26 locaties wordt gerund door DCMR, GGD-Amsterdam en RIVM. Roetconcentraties geven een beeld van de lokale bijdrage van vooral verkeersemissies aan de gezondheidsrisico's van luchtverontreiniging. Er is nog geen wettelijke norm.
2015-01-21 In 2014 en begin 2015 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in het LML:
  • Opheffing van station NL10537 (Haarlem-Amsterdamsevaart) en ingebruikname van station NL10550 (Haarlem-Schipholweg)
  • Opheffing van station NL10137 (Heerlen-Nicolayestraat) en ingebruikname van station NL10138 (Heerlen-Jamboreepad)
  • Opheffing van station NL10319 (Nieuwdorp-Coudorp) wegens beëindiging van de opdracht van de provincie Zeeland
2013-05-01 Als gevolg van bezuinigingen bij de Rijksoverheid zijn per januari 2013 de volgende maatregelen doorgevoerd in het LML:
  • Sluiting van 5 stations voor automatische metingen 411 Schipluiden Groeneveld, 416 Vlaardingen Lyceumlaan, 638 Utrecht - Vleutenseweg 227 Budel - Toom; 520 Amsterdam - Florapark. In de meeste gevallen is apparatuur overgeplaatst naar andere stations om te kunnen blijven voldoen aan de meetverplichtingen.
  • Sluiting van 2 stations en overplaatsing van 1 station voor bemonstering van natte depositie (regenwater).
  • Reductie van het pakket aan chemische analyses voor regenwater en fijnstof.
  • De details van deze maatregelen zijn uitgewerkt in de notitie Wijzigingen LML_2013.pdf
2012-01-26 Door de daling van SO2-concentraties kan in het vervolg worden volstaan met metingen op minder locaties dan in het verleden. Hierdoor zijn meetwaarden van SO2 niet langer in kaartvorm beschikbaar. De uurlijkse meetwaarden zijn wel beschikbaar via de tabel.
2012-01-11
  • LML-544 Amsterdam Bernardplein is met ingang van 15 december buiten bedrijf gesteld.
  • De automatische metingen van NOx, O3 en SO2 op LML- 620 (Cabauw- Zijdeweg) zijn opgeheven en worden binnenkort gestart op locatie LML 644 (Cabauw-Wielsekade).
  • LML-546 Zaanstad-Hemkade (extra stations) is met ingang van 1 januari 2012 in beheer gekomen bij GGD Amsterdam. Data zijn binnenkort te raadplegen via www.luchtmetingen.amsterdam.nl
2011-05-26 De data van de maanden januari, februari en maart van 2011 zijn gevalideerd en beschikbaar gesteld.
2011-04-01 Het ozonmeetnet is in maart 2011 volledig vernieuwd. Na een tijdelijke onderbreking is de O3-dataverstrekking hervat. Station 247, 442 en 643 zijn nieuwe stedelijke locaties voor ozon. Station 644 vervangt station 620 als regionaal station voor ozon en NOx.