RIVM
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
In het LML zijn voor continue monitoring ongeveer 60 vaste stations actief, verdeeld over verschillende soorten locaties. Enkele meetstations zijn internationaal van belang voor de bepaling van het lange-afstandtransport van stoffen (EMEP).

De apparatuur van vaste meetstations staat in meethutten opgesteld op representatieve locaties. Wat voor de ene stof een achtergrondlocatie is kan voor de andere stof juist een sterk belaste locatie zijn. Ammoniak wordt bijvoorbeeld juist in agrarische gebieden uitgestoten, stikstofoxiden weer vooral op drukke wegen.

  • Regionale achtergrondstations staan op enige afstand van bebouwing
  • Stedelijke achtergrondstations staan op ruime afstand van drukke wegen bij bijvoorbeeld een sportterrein of rustig plein
  • Voorstadsstations (alleen relevant voor ozon) staan aan de rand van een grote stad op op enige afstand van de maximale verkeersdrukte. Hier worden relatief hoge concentraties ozon verwacht in de woonomgeving van een groot aantal mensen
  • Verkeersbelaste stations staan minimaal 4 meter van weg-as, representatief voor de condities nabij de bebouwing
  • Industrieel belaste stations zijn representatief voor de condities nabij de industrie waar ze in de buurt staan