RIVM
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
De meetdata van fijn stof (PM10) vanaf 1992 tot en met 2014 zijn hier beschikbaar.
MEETWAARDEN vanaf 2000

Via het onderstaande keuzemechanisme zijn gecomprimeerde excel-bestanden (± 350 kB, .zip) op te halen met de gevalideerde meetresultaten van de componenten zwaveldioxide (SO2), fijn stof (PM10), ammoniak (NH3), koolmonoxide (CO), ozon (O3), stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO2) en zwarte rook (ZWR) van de betreffende maand.

MEETWAARDEN tot 2000

Via het onderstaande keuzemechanisme zijn rapporten (± 600-900 kB, .pdf) op te halen met de gevalideerde meetresultaten in samengevatte vorm. Er wordt gerapporteerd over de componenten zwaveldioxide (SO2), fijn stof (PM10), ammoniak (NH3), koolmonoxide (CO), ozon (O3), stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO2), zwarte rook (ZWR), Ox (NO2+O3) en NOx (NO2+NO). De rapporten zijn uitgesplitst naar type meetlokatie (regionale- en stads/straatstations) en binnen de regionale meetlokaties naar provincie.

CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN NEERSLAG vanaf 1992

Via het onderstaande keuzemechanisme zijn rapporten (± 350 kB, .pdf) en Excel-bestanden op te halen met de resultaten van de metingen van de chemische samenstelling van neerslag in Nederland.

Op 18 november 2009 zijn de data van het Landelijk Meetnet Regenwater (LMRe) die via deze website beschikbaar zijn, aangevuld met de jaren 2005-2008.
Helaas is er een fout geconstateerd in deze dataset: het betreft de concentraties van de zware metalen Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd en Pb voor het jaar 2005.
Op donderdag 25 februari 2010 is een aangepaste versie van het bestand 1992-2005 op deze website geplaatst.